Lade Inhalt...

Ostseekooperation

Referat (Ausarbeitung) 2001 7 Seiten

Politik - Internationale Politik - Region: Osteuropa

Leseprobe

Autor: Robert Pernetta

Ostseekooperation

Współpraca Bałtycka

Jak wa ny jest ten rejon i współpraca w nim?

Jaka jest tera niejsza rola Polski i jak rol ona b dzie grała w przyszło ?

Jak wpływy by mogły pomóc Polsce w wej ciu do Unii Europejskie?

Obszar Bałtycki jest jeden z najbardziej dynamicznych regionów w Europie. Handel w tym rejonie w roku Tysi c dziewi set dziewi dziesi ty czwarty wyniósł sto miliardów Euro a w roku dwa tysi ce wyniósł trzysta miliardów Euro. To wynosi wi cej ni handel trans atlanticzny. Dlatego te Obszar Bałtycki jest rejonem z wielk przyszło ci dla ekonomii Polskiej.

Z rozszerzeniem północnym, Układy Europejskie z Łotw , Litw , Estoni i Polsk , Morze Bałtyckie zmieni si z rangi marginesowych rejonu na Centralny rejon Unii Europejski. Pomijaj c Bałkany, terytoria dawnych pa stw Radzieckich s najbardziej niestabilne rejony w Europie. Królewiec, jedyne zmilitaryzowane NATO-Rosyjska granica, mo e zdestabilizowa cały obszar Bałtycki.

Elementy w Współpracy Bałtyckiej

- Filar polityki ekonomiczna

Zmniejszenie przeszkód handlowych pomi dzy pa stwami w obszarze Bałtyckim, Zw szenie handlu i pobudzenie wzrostu ekonomicznego.

- Filar polityki bezpiecze stwa

Kontynuacja udanej polityki bezpiecze stwa przez współprac w obszarze Bałtyckim na podstawie wielostronnych a dwustronnych układów.

Dodawanie konkretnych elementów bezpiecze stwa szczególnie dla trzech pa stw Bałtyckich nie pomijaj c Rosji. Te integracja USA w regionalny proces bezpiecze stwa jest Komiecz a.

- Rozwoje infrastrukturalne, komunikacja i transport

Poprawa budynków które s potrzebne do handlu i zabezpieczenie rodka w energii z Wschodu i Zachodu pa stw regionu Bałtyckiego.

- Ochrona rodowiska,

Odnowa Morza Bałtyckiego i rzek które w ni wpływaj .

Zapewnienie bezpiecze stwa nuklearnego w elektrowniach atomowych

Poprawne zapewnienie usuni cia nuklearnych, niebezpiecznych i domowych odpadów

Organizacji współpracy

- Rada Bałtycka

Rada Bałtycka była stworzona 9 lat temu dzi ki Du sko-Niemieckiej inicjatywy. Członkami s wszystkie Pa stwa le cych nad Bałtykiem, Norwega, Islandia a tak e Komisja Europejska. Zadaniem organizacji jest koordynacja wspólnych projektów i obserwowanie praw mniejszo i praw człowieka. Współpraca w dziedzinie energii zaczyna by coraz bardziej wa niejsza.

- Konferencja Subregionów i Zwi zek Miast Bałtyckich

Współpraca na podstawowym poziomie, jak województwa, powiaty i miasta Koordynacja programów Unii Europejska w trans granicznej kooperacji

- Unia Europejska i jej "Północny Wymiar"

Celem tej polityki jest wzmocnienie pozycji Unii Europejski w obszarze Morza Bałtyckiego i Morza Berentsa.

Ta polityka jest Szwedzko - Fi skim inicjałem. Jest to umowa pomi dzy ,,Wspólna Polityka Zagraniczna" tak jak w rejonie ródziemnomorskim i poprzedniej dwustronnej polityce skierowanej ku Rosji.

Koordynacja istniej cych programów b dzie wzmocniona ale bez dodatkowej pomocy finansowej od Unii Europejskiej.

- OBWE i NATO, szczególnie z PfP (Partnerstwo dla Pokoju) tak e s zaanga owane w tym rejonie.

Ocena

Mo liwo ci dla Polski eby miała mocn pozycje w Bałtyckiej Współpracy i w u ytku Polskich celów politycznych

- Polska jest trzecim najwi kszym pa stwem w obszarze Bałtyckim. - Główne porty znajduj si w Szczecinie i w Gda sku/Gdynii.
- Pa stwa Skandynawskie graj mocn role w UE. Fi ska prezydentura jeden rok temu i Szwedzka prezydentura to wskazuj .
- Skandynawi ci zaprzeczaj , tak jak Polacy, modelu federalnego UE.
- Współpraca mo e by przeciw-wag w stosunku do Niemiecko-Francuskiej dominacji w procesie rozszerzenia, ale mimo tego Niemcy s nadal najwa niejszym partnerem Polski.
- Współpraca Bałtycka nie popiera polityce obronnej daje t mo liwo w rozwi zaniu problemów z Królewcem na wszechstronnym poziomie.
- Współpraca na regionalnymi lokalnym poziomuje popiera proces decentralizacji w Polsce współpraca Bałtycka nie popiera politycznych celów Polski.

Współpraca Bałtycka nie popiera politycznych celów Polski

- Interesy pa stw Skandynawskich ró ni si od celów Polskich. Ta s : polityka ochrona w przypadku Finlandii i Szwecji a tak e Europejska polityka socjalna.
- Komisja Europejska jeszcze nie grała głównej roli w polityce Obszarów Bałtyckich. S tak e ró ne wypowiedzi od Chris Patton, Xavier Solana i Romao Prodi.
- Polityka obszaru Bałtyckiego jest obci ona sprawami ochrony.

Niekorzy Polski w odgrywaniu głównej roli w Współpraca Bałtyckich obszarów.

- Polityka zagraniczna Polski jest skoncentrowania w Europie kontynentalnej i centralnej. Tak e zwi zki zwi zane z handlem s zgromadzone wokół kontynentalnych Pa stw Europejskich.
- Zwi zki z Rosj nie pomaga a wr cz przeciwnie szkodzi Polsce by lider lub mediatorem w Współpracy Bałtyckiej.
- Dla pa stw Bałtyckich, pa stwa Skandynawskie s ich partnerami i pomocnikami w wej ciu do UE, a nie Polska.
- Pa stwa Skandynawskie maj dług historie w wspólnej polityce w Rady Nordyckie.

Wynik

- Współpraca Bałtycka mo e gra wa n rol dla wej cia Polski do UE.
- Jest jednym z najwa niejszych elementów dla równo ci i ochrony Europy.
- Ale pozycja Polski w tym rejonie jest zbył słaba eby odgrywała wa n rol , dlatego nie mo e zast pi Trójk ta Weimarskiego.

Baltic Sea Co-operation

What is the importance of the region and the co-operation in it?

What is Poland's present role in this co-operation and what role she play in future ?

Which influence has the co-operation on Poland's way into the EU?

The Baltic Sea Region is the most dynamic economic area in Europe. The trade in this region reached in 1994 100 Milliard Euro and in 2000 it will reach 300 Mill Euro. This is more than the trade over the Atlantic. Therefore Baltic Sea Region is a region with a great future for the Polish economy.

With the Northern Enlargement, the Europe Agreements with Estonia, Latvia, Lithuania and Poland the Baltic Sea changed from a peripheral area to a central region of the EU.

Beside the Balkan the territory of the former Soviet Union is the most unstable area in Europe. The region of Kaliningrad, the only militarised NATO-Russian border, this could destabilise the whole Baltic region.

Elements of the Baltic Co-operation

- Economic policy

Reducing trade barriers between the countries in the Baltic region, increasing trade and stimulating economic growth

- Security policy

Continuation of the successful "soft" security policy in the Baltic area on the basis of multilateral and bilateral agreements

Adding concrete security elements especially for the three Baltic Countries without confronting or excluding Russia

The integration of the USA into the regional security process is also necessary.

- Development of infrastructure, communication and transports

Improving the facilities necessary for trade.

Securing a balanced energy supply from East and West in the countries in the Baltic region

- Environmental protection

Regeneration of the Baltic Sea and the rivers flowing into it.

Ensuring nuclear safety in the nuclear power plants in the area.

Ensuring proper nuclear, hazardous and domestic waste disposal

Organisations of co-operation

- Baltic Sea Council

The Baltic Sea Council was founded 9 years ago thanks a German-Danish initiative. The members are all Baltic Sea countries, Norway and Island as well as the European Commission The tasks of the organisation are the co-ordination of common projects, observing minority and minority rights. The co-operation in the field of energy is becoming more and more important.

- Conference of Sub-regions and Union of Baltic Towns

Co-operation on the grass root level

Co-ordination of the EU programmes in the field of cross border co-operation

- European Union and the "Northern Dimension"

The goal of this policy is to strengthen the position of the European Union in the Baltic Sea and the Barents Sea.

This policy is a Swedish and Finish initiative. It is a compromise between the "Common

Foreign Policy" as in the Mediterranean and the previous bilateral policy towards Russian in this area.

The Co-ordination of existing programmes will be intensified without additional financial resources by the European Union.

OSCE and NATO especially with PfP (Partnership for Peace) also have their Baltic Sea Programmes

Evaluation:

Chances for Poland to play a strong role in the Baltic Co-operation and to use it for Polish political goals

- Poland is the 3. Biggest country at the Baltic Sea and has with Szczeczin and Gdansk/Gdynia to major ports
- The Scandinavian countries play a strong role in the European Union as the Finnish presidency 1 year ago and the present Swedish presidency show
- The Scandinavian oppose like the Poles a federative model of the European Union
- The Co-operation can be a counterweight to the German-French domination in the integration process, but still includes Germany the most important Polish partner
- The Baltic Co-operation in security policy gives possibility to solve the problems with Kaliningrad t on multilateral level
- The co-operation on regional and local level supports the de-centralisation process in Poland

The Baltic co-operation does not support Poland's political goals

- The interests of the Scandinavian countries are differing from present Polish goals. These are security policy in the case of Finland and Sweden as well as social policy.
- The European Commission did not yet play a strong role in Baltic Sea policy and it still plays a minor. Also there are different statements from Chris Patton, Xavier Solana and Romano Prodi.
- Baltic Sea policy is very much burdened with security issues

Poland's disadvantages to play a major role in the Baltic co-operation

- The foreign policy of Poland is Continental and Central European. Also the trade relations of Poland are concentrated on Continental European Countries.
- The relations to Russia make Poland not a good mediator or leader in Baltic co-operation
- For the Baltic countries the Scandinavian countries are the partners on their way in to the EU and not Poland
- The Scandinavian countries have a long experience of common policy (for example Nordic Council)

Final Comments

The Baltic co-operation can play an important role for Poland's entrance into the European Union

It is an important element for European stability and security

But Poland's position is to weak in this region to play an important role, therefore it can in my opinion not be a substitute for the Weimar Triangle

Sources/ ródłowy

Freiherr Freytag von Lothringen, Arndt: Regionale Zusammenarbeit: Brücken im zusamenwachsenden Europa in: Aussenpolitik, 1/1998, S.13ff

Ischinger, Wolfgang: Nicht gegen Russland. Sicherheit und Zusammenarbeit im Ostseeraum, in Internationale Politik, 2/1998, S.13 ff

Lucas, Hans-Dieter: Perspectiven der Ostseekooperation. In Aussenpolitik, 1/1995, S.23 ff Walter, Gerd: Ostsee - Kooperation - eine Erfolgsgeschichte, in: Internationale Politik, s/1998, s. 47ff

Huelle, Paweł: Cywilisacja? O kulturowych korzeniach obszaru bałtyckeigo, in: DIALOG 2/99, s. 47

Lange, Peer: Sicherheitspolitik: die ausgeklammerte Dimension, in DIALOG 2/99, s. 49

Toczyski, Witold: System: Instytucje współpracy bałtyckiej, DIALOG 2/99, s. 67

Janzen, Wolf-Rüdiger: Gospodarska: Rekonstrukcja starych szlaków handlowych, DIALOG 2/99, s.70ff

Schulz, Günther,: Die Ostseeregion gewinnt an Dynamik, FES Analyse, 1996, Bonn, (http://library.fes.de/fulltext/stabsabteilung/00399toc.htm)

Patten, Chris and Lindh, Anna: Europe´s Crucial Northern Dimension in: The Financial Times, 20/12/2000 (http://eu2001.se/eu2001/news/news-read.asp?iInformationID=10506)

Details

Seiten
7
Jahr
2001
DOI
10.3239/9783640002665
Dateigröße
395 KB
Sprache
Polnisch
Katalognummer
v101854
Note
1
Schlagworte
Ostseekooperation

Autor

Zurück

Titel: Ostseekooperation