Lade Inhalt...

H Stάsh twn Kyprίwn Apénanti sth Metanásteysh

Studienarbeit 2017 30 Seiten

Politik - Internationale Politik - Region: Osteuropa

Leseprobe

Πίνακας Περιεχομένων Ap. Σελίδας

1. Εισαγωγή

2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση
2.1. Θεωρητικό Πλαίσιο
2.2. Προηγούμενες Έρευνες

3. Ερευνητικό Ερώτημα

4. Μεθοδολογία

5. Ανάλυση Ευρημάτων
5 .1. Φύλο
5.2. Ηλικία
5.3. Μορφωτικό Επίπεδο
5.4. Εργασιακή Κατάσταση
5.5. Ιδεολογική Τοποθέτηση

6. Συμπεράσματα

7. Βιβλιογραφία

8. Παράρτημα

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «ΕΣΔ 479 - Κοινή Γνώμη» και αποτελεί μια έρευνα κοινής γνώμης με θέμα την σχάση των Κυπρίων πολιτών απέναντι 0X0 ζήτημα της μετανάστευσης στην Κύπρο. Η μετανάστευση αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει 0X0 προσκήνιο και δείχνει να διατηρείται με αμείωτο ενδιαφέρον στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Όπως αναφέρει και ο Τριμικλινιώτης (2012: 2) η μετανάστευση αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό ως προς την επίτευξη της πολυπολιτισμικότητας στην Κύπρο, ενός στοιχείου βασικού στην κυπριακή κοινωνία αλλά και οικονομία, ο ίδιος υποστηρίξει επίσης όχι το ζήτημα της μετανάστευσης αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους οικονομικής κρίσης, καθώς οι μετανάστες επωμίζονται το βάρος του «αποδιοπομπαίου τράγου» για τις αρνητικές εξελίξεις που εκτυλίσσονται προσθέτοντας επίσης, όχι η Κύπρος υστερεί σε θέματα ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία.

Σχηριξόμενοι στα πιο πάνω, επιδιώκουμε μέσω της έρευνας μας να προσδιορίσουμε τη γενική σχάση των Κυπρίων απέναντι στους μετανάστες, σε μια περίοδο όπου οι εθνικιστικές και ξενοφοβικές ροπές εντός της κυπριακής κοινωνίας δείχνουν να ενδυναμώνονται. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας στοχεύει στον εντοπισμό της σχέσης μεταξύ της γενικής σχάσης απέναντι στην μετανάστευση και του φύλου, της ηλικίας, του μορφωτικού επιπέδου, την εργασιακή κατάσταση και την ιδεολογική τοποθέτηση των Κυπρίων στον άξονα Αριστεράς-Δεξιάς. Εκφράξουμε την πεποίθησή μας όχι, η γενική σχάση των Κυπρίων έναντι των μεταναστών επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ενσωμάτωση των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία.

2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση

2.1. Θεωρητικό Πλαίσιο

Κατά τους Kerr και Kerr (2011: 1-4) η μετανάστευση αποτελεί μια πανίσχυρη παγκόσμια δύναμη, κυρίως λόγω, του μεγάλου όγκου μεταναστών που διακινείται σε διαχρονική βάση. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση και η αφομοίωση των μεταναστών αποτελούν καίρια οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν ποικίλουV με κύριο παράγοντα να αποτελεί ο οικονομικός. Επίσης, σημαντικός αριθμός μεταναστών επιδιώκει τη μετάβασή τους σε προηγμένες χώρες για τη διεξαγωγή των σπουδών του ή για τη συνταξιοδότησή του. Τέλος, πολλοί μετανάστες είναι το αποτέλεσμα κακουχιών ή καταπιεστικών καθεστώτων.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Προσφύγων του Ηνωμένου Βασιλείου (2017), ο όρος «μετανάστευση» αναφέρεται στην μετακίνηση ανθρώπων σε μια χώρα προορισμού στην οποία δεν είναι ιθαγενείς ή που δεν έχουν την ιθαγένεια για να εγκατασταθούν ή να διαμείνουν εκεί, ειδικά ως μόνιμοι κάτοικοι ή πολιτογραφημένοι πολίτες, ή να αναλάβουν την απασχόληση ως διακινούμενοι εργαζόμενοι ή προσωρινά ως ξένοι εργαζόμενοι. Οι μετανάστες εισέρχονται στις χώρες υποδοχής από τα επίσημα σημεία διέλευσης και παραμένουν στη χώρα διαθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης (MUNet, 2013: 14).

Η ενσωμάτωση αποτελεί μια περίπλοκη και αμφισβητούμενη έννοια, ωστόσο, γίνεται αντιληπτή από την πλειοψηφία του πληθυσμού ως μια αμφίδρομη διαδικασία προσαρμογής. Η ενσωμάτωση λοιπόν, δεν εναπόκειται αποκλειστικά στα άτομα που εγκαθίστανται σε ξένες χώρες, αλλά και σε μεγάλο βαθμό στην κοινότητα υποδοχής και το κράτος. Η ενσωμάτωση επίσης, δεν αφορά μια γραμμική διαδικασία, καθώς επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες ή τάσεις που επικρατούν εντός της κυπριακής κοινωνίας (Officer & Taki, 2013: 7-8).

Σύμφωνα με την Eurostat (2015), η Κύπρος βρίσκεται στην 51 ! θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αναλογία μεταναστών προς το συνολικό πληθυσμό της χώρας με 18% (152.000). Ως εκ τούτου, το ζήτημα της ενσωμάτωσής τους στην κυπριακή κοινωνία βρίσκεται σε περίοπτη θέση και όπως αναφέρθηκε πιο πριν επηρεάζεται άμεσα από την κοινότητα υποδοχής, ο Τριμικλινιώτης (2012: 7-8) επισημαίνει την ανάγκη πληροφόρησης και αφύπνισης στην Κύπρο σχετικά με τα πλεονεκτήματα της μετανάστευσης ούτως ώστε τα MME και η κοινωνία γενικότερα, να υιοθετήσουν μια θετικότερη στάση έναντι των μεταναστών.

2.2. Προηγούμενες Έρευνες

Γενικά, οι κοινωνίες υποδοχής τείνουν να αλλάζουν λόγω της μετανάστευσης, κάτι που είναι εμφανές στις διαδικασίες της καθημερινής ζωής. Επομένως, δημιουργείται η ανάγκη για αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, στα πολιτικά δικαιώματα, στην αγορά εργασίας, στις υπηρεσίες υγείας, στις συνθήκες στέγασης, εκπαίδευσης αλλά και τις στρατηγικές ένταξης των μεταναστών (ΕΜΝ, 2006: 5-6).

Μέσω των Migration Policy Debates του Οργανισμού Οικονομικού Συνεργατισμού και Ανάπτυξης (2014) παρατίθενται ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της μετανάστευσης στην οικονομία των χωρών ως την αγορά εργασίας, τα δημόσια ταμεία και την οικονομική ανάπτυξη. Όπως αναφέρεται, κάθε επίπτωση της μετανάστευσης είναι αμφιλεγόμενη, είτε προσλαμβάνεται ως όφελος είτε ως επιβάρυνση. Αρχικά, φαίνεται ότι οι μετανάστες συμβάλλουν σημαντικά στην ευελιξία της αγοράς εργασίας, αποτελώντας μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Καλύπτουν θέσεις εργασίας παντός είδους, κουβαλώντας μαζί τους τις δικές τους επαγγελματικές γνώσεις.

Ακολούθως, οι συνεισφορές τους σε φόρους και κοινωνικές εισφορές είναι μεγαλύτερες από τις παροχές που λαμβάνουν, προσφέροντας έτσι με θετικό τρόπο στα δημόσια ταμεία των χωρών όπου εγκαθίστανται. Τέλος, οι μετανάστες αυξάνουν την ηλικία του ικανού εργαζομένου δυναμικού, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά και στην τεχνολογική πρόοδο στις χώρες υποδοχής τους (OECD, 2015: 1-4). Κατά γενική ομολογία, οι μετανάστες δεν φαίνεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας υποδοχής τους (Kerr & Kerr, 2011: 24-25).

Όσον αφορά την επίδραση των μεταναστών στο κοινωνικό πεδίο της χώρας υποδοχής, η έρευνα των Kerr και Kerr (2011: 24) υπέδειξε ότι οι μετανάστες είναι πιθανότερο να εμπλακούν σε δραστηριότητες που ευνοούν την ευημερία και την κοινωνική βοήθεια σε σχέση με τους ντόπιους. Εννοείται πως, οι χώρες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, αναλόγως των πολιτικών και των θεσμικών τους χαρακτηριστικών. Επίσης, οι μετανάστες έχουν αντίκτυπο στα πολιτιστικά δρώμενα των κοινωνιών που τους υποδέχονται. Ενδεικτικά, παρατηρούνται μεταβολές στα πρότυπα κατανάλωσης αλλά και στον αθλητισμό, κυρίως λόγω της εμπλοκής των μεταναστών σε αυτόν. Ακόμη, οι μετανάστευση προκαλεί σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μόδα, στις τέχνες αλλά και στα MME των χωρών υποδοχής. Τέλος, η ανάγκη των μεταναστών για πολιτική συμμετοχή προκάλεσε τη δημιουργία φορέων συμμετοχής για κοινοβουλευτικούς ή συμβουλευτικούς σκοπούς, οι οποίοι και διευκολύνουν τη διαδικασία συμμετοχής τους (ΕΜΝ, 2006: 4-5).

Τώρα, όσον αφορά τη στάση των Κυπρίων έναντι στην μετανάστευση, μέσω των ευρημάτων του Ευρωβαρόμετρου (2017), φαίνεται να είναι ένα ζήτημα που τους απασχολεί σε έντονο βαθμό. Συγκεκριμένα το 73% των συμμετεχόντων δήλωσε μέσω της διαδικασίας των συνεντεύξεων ότι επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό στο ζήτημα της μετανάστευσης. Οι Κύπριοι φαίνεται να έχουν αρνητική στάση τόσο έναντι των μεταναστών άλλων χωρών της Ε.Ε. (35% αρνητική στάση), όσο και μεταναστών εκτός της Ε.Ε (41% πολύ αρνητική στάση). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η σημαντική διαφορά ως προς την στάση των Κύπριων απέναντι σε μετανάστες από την Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε όπου και είναι εμφανέστατα αρνητικότερη (Ευρωβαρόμετρο, 2017).

Επιπρόσθετα, βάσει της έρευνας των Zembylas et.al. (2010: 14-17) οι Κύπριοι φαίνεται να υιοθετούν κατά γενική εικόνα αρνητική εικόνα για την μετανάστευση στην Κύπρο. Ενδεικτικά, διαφωνούν ότι οι μετανάστες εμπλουτίζουν την κουλτούρα και την παράδοση του νησιού, αλλά και με το ότι κάνουν την Κύπρο ένα καλύτερο μέρος. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι οι μετανάστες κάνουν της Κύπρο ένα χειρότερο μέρος (53%). Επίσης, μεγάλο μέρος του δείγματος (66,3%) δήλωσε ότι ο ρατσισμός κατά των μεταναστών είναι δικαιολογημένος και ότι οι μετανάστες δεν είναι ίσοι με τους Κύπριους (45,4%) αλλά και ότι οι μετανάστες πρέπει να απαλλαγούν από τις δικές τους παραδόσεις (35%). Όσον αφορά την επίδραση της μετανάστευσης στην οικονομία, και πάλι η στάση των Κύπριων δείχνει να είναι αρνητική καθώς το 38,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν όχι Ц μεχανάσχευση δεν βοηθά XXIV οικονομία xqg Κύπρου. Καχαληκχικά, φαίνεχαι και χο εξής παράδοξο μέσω xqg συγκεκριμένης έρευνας: Οι Κύπριοι θεωρούν όχι η συμπεριφορά χους ένανχι χων μεχανασχών είναι πολύ καλή αλλά και όχι οι μεχανάσχες έχουν περισσόχερα δικαιώμαχα από χους Κύπριους.

Ιδιαίχερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν χα ευρήμαχα σχεχικά με χα συναισθήμαχα χων Κύπριων γύρω από χην μεχανάσχευση. Συγκεκριμένα, έδειξαν να μην εμπισχεύονχαι χους μεχανάσχες (78,3%), να μην νιώθουν άνεχοι όχαν είναι με μεχανάσχες (70,1%) και να μην χους αρέσουν οι μεχανάσχες (68,6%). Παρόλα αυχά, δήλωσαν όχι δεν έχουν φιλικές σχέσεις με μεχανάσχες (60,3%), όχι αποφεύγουν χους μεχανάσχες (56,7%) και όχι αδιαφορούν γενικόχερα για xig ζωές χων μεχανασχών (Zembylas et.al., 2010: 19-21).

3. Ερευνητικό Ερώτηιια

Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την γενική στάση των Κυπρίων έναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης και πώς αυτή σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την εργασιακή κατάσταση και την ιδεολογική τοποθέτηση στον άξονα Αριστεράς-Δεξιάς;

Εν έτη 2017 και με την κυπριακή κοινωνία να μην έχει ξεπεράσει ακόμη την βαθιά οικονομική κρίση που πέρασε την τελευταία πενταετία, αναμένουμε πως οι στάσεις των Κυπρίων πολιτών έναντι της μετανάστευσης θα τείνουν να είναι αρνητικές. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω σε περιόδους οικονομικών κρίσεων οι στάσεις προς τους μετανάστες τείνουν να είναι αρνητικές. Έτσι υποθέτουμε πως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα επιβεβαιώσουν την διαπίστωση αυτή.

4. Μεθοδολογία

Για τους σκοπούς διεκπεραίωσης της έρευνας, η οποία αποτελεί μια έρευνα κοινής γνώμης που μελετά την στάση του κυπριακού κοινού έναντι της μετανάστευσης, έγινε χρήση Ποσοτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε συμπλήρωση 60 ερωτηματολογίων μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις αποτελούν τον πλέον διαδεδομένο τρόπο διεξαγωγής ερευνών κοινής γνώμης. Προσφέρουν στους ερευνητές πλεονεκτήματα όπως το χαμηλό τους κόστος αλλά και η δυνατότητα ταχύτερης διεξαγωγής της έρευνας. Λόγω όμως, του σημαντικότερού τους μειονεκτήματος, που είναι η αδυναμία πραγματοποίησης μακροσκελών και περίπλοκων ερωτήσεων λόγω του περιορισμένου χρόνου κατά την τηλεφωνική συνέντευξη (Brooker & Schaefer, 2017: 6) το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε ούτως ώστε τέτοιο πρόβλημα να μην προκόψει. Συγκεκριμένα, η διάρκεια των τηλεφωνημάτων κυμάνθηκε από 5 μέχρι 10 λεπτά.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από έξι ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και δεκατέσσερις που είχαν να κάνουν με την στάση τους ως προς τη σχέση της μετανάστευσης με την κυπριακή οικονομία, τον πολιτισμό κτλ.

Η καταγραφή της γενικής στάσης των Κυπρίων σχετικά με την μετανάστευση μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων αποτελεί ιδανική μέθοδος διεκπεραίωσης μιας έρευνας κοινής γνώμης. Όπως και όλες οι έρευνες κοινής γνώμης, έτσι και η παρούσα προσπαθεί να καταγράψει την άποψη μιας μερίδας πληθυσμού γύρω από ένα σημαντικό κοινωνικό ξήτημα (Gallup Organization, 2007: 2).

Η δειγματοληψία ήταν τυχαία και διεξήχθη βάσει συγκεκριμένου οδηγού δειγματοληψίας που μας χορηγήθηκε. Η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας διήρκησε από τις 6 Νοεμβρίου μέχρι την I1 ! Δεκεμβρίου. Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν μέσου του προγράμματος στατιστικών αναλύσεων SPSS της IBM και ακολούθως εξήχθησαν μέσω των κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης ιδιαίτερα χρήσιμα ευρήματα ως προς την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος.

[...]

Details

Seiten
30
Jahr
2017
ISBN (eBook)
9783668857384
ISBN (Buch)
9783668857391
Sprache
Griechisch
Katalognummer
v450834
Note
9.5/10
Schlagworte
stάsh kyprίwn apénanti metanásteysh

Autor

Zurück

Titel: H Stάsh twn Kyprίwn Apénanti sth Metanásteysh